Управление и структура

Органи за управление и структура

Органите на управление са: общо събрание и съвет на директорите. Общото събрание се състои от всички акционери представени лично или чрез пълномощник, упълномощен с писмено пълномощно. Съветът на директорите е орган на дружеството, който управлява и представлява дружеството. Той се състои от три члена. Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател, Заместник – Председател и Изпълнителен Директор. Изпълнителния директор представлява дружеството. Изпълнителен Директор на дружеството е инж. Николай Генов Апостолов.

Организационната структура на дружеството е следната: