Доставка на природен газ

Доставка на природен газ

Контролен списък

1. Общи условия

Преносът и доставката на природен газ (ПГ) се извършва в съответствие с публикувани и приети с Решение № ОУ-9/28.06.2023 г. на КЕВР:

2. Битови клиенти

Необходими документи за сключване на Договор за доставка на природен газ:


• Попълнено Заявление за продажба на ПГ за битови нужди
• „Ревизионен акт за извършен периодичен технически преглед на газов щранг за текущата година в случай, че новоприсъединяваният абонат се включва към вече изграден щранг на етажна собственост.“
• Изпьлнителска документация за вътрешната газова инсталация (ВГИ);
• Клиентът трябва да разполага с лична карта и документ за собственост и/или право на ползване;

Договорът заедно с приложенията към него се изготвят на място в офиса на „Севлиевогаз-2000“ АД (ул. „Бор“ № 4 в гр. Севлиево).

3. Небитови клиенти

Според мощността на присъединената вътрешна газова инсталация клиентите сключват:

• Договор за пренос и доставка на ПГ до 100 kW мощности
• Договор за пренос и доставка на ПГ над 100 kW мощности и Спецификации към договори над 100 kW мощности
• Договор за пренос и доставка на ПГ за ключови клиенти и Спецификации за ключови клиенти

С Приложение А – Общи условия по предходната т.1  

Необходими документи за сключване на Договор за доставка на природен газ:


• Попълнено Заявление за продажба на ПГ за небитови нужди;
• Изпълнителска документация за вътрешната газова инсталация (ВГИ);
• Удостоверение за въвеждане в експлоатация на ВГИ;

Договорът заедно с приложенията към него се изготвят на място в офиса на „Севлиевогаз-2000” АД (ул. „Бор“ № 4 в гр. Севлиево)

4. Публикации на основание чл. 131, ал.1 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката:

4.1 Местен вестник Росица от 25.07.2023г.:

4.2 Национален вестник 24часа от 26.07.2023г.:
  • Общи условия на договорите за доставка и пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД – https://www.24chasa.bg/biznes/article/14975657