История

Кратка история и каква дейност развива фирмата
„Севлиевогаз-2000“ АД инвестира в изграждане и експлоатира изградената газоразпределителна мрежа на територията на Община Севлиево, осигурявайки доставка на природен газ до крайните потребители в общината. Дължината на газоразпределителната мрежа е около 200 км. Инвестициите за нейното развитие са 11 милиона лева. Основната цел на фирмата е да направи природния газ достъпен и да даде ефективна енергийна алтернатива на своите клиенти. Показателен факт за разумната ценова политика на дружеството са бързо растящия брой на потребителите и високият ръст на реализираните продажби през годините. Клиентите на „Севлиевогаз-2000“ АД са разделени условно в три групи: Основен дял в потреблението на природен газ в Общината имат промишлените предприятия. Замяната на традиционните горива с природен газ допринася съществено за намаляване на вредните емисии в околната среда, повишава качеството и конкурентоспособността на произвежданата от тях продукция.
Не малък дял в потреблението на природен газ заемат и битовите потребители от града и близките села. Над 6500 домакинства използват съвременното, икономично и екологично чисто гориво, което им осигурява един нов европейски стандарт на живот.
В тясно сътрудничество с общинското ръководство „Севлиевогаз-2000“ АД осъществи газификацията на 100% от обществено-административните сгради в града. Резултатът е безспорен – по-добри условия на обучение и грижа за подрастващите, по-добри условия на труд, по-висок стандарт на живот. Севлиево може да се похвали и с първата газифицирана църква в страната.
Основен приоритет в дейността на „Севлиевогаз-2000“ АД е опазване на околната среда и създаване на здравословна и привлекателна жизнена среда.
Един от значимите ефекти от цялостната газификация на промишлените предприятия, жилищните и административни сгради в Общината е намаляване на вредните емисии в атмосферата и намаляване количеството на твърдите отпадъци от традиционните горива, замърсяващи околната среда.
Стремежът на дружеството е достигането на оптимално ниски цени при доставката на природен газ до потребителите и реални такси за присъединяване към мрежата, без това да създава пречки в пазарното поведение на същото. Постоянно се търсят методи за подобряване качеството на предлаганите услуги в рамките на лицензионната дейност. Разширяването дейността на дружеството води до увеличаване броя на работните места в него, както и на тези във фирмите осъществяващи монтажни дейности по газификацията в региона.
Не на последно място по значение е и присъствието на дружеството в обществения живот в община Севлиево. В тази връзка дружеството е било и ще продължава да бъде инициатор и спомоществовател на редица културни и спортни прояви в общината, което допринася за популяризиране на предлаганите от него услуги.