Молби, жалби, сигнали и предложения

I. (1) Всички официални комуникации между потребители на природен газ на територията на Община Севлиево и “Севлиевогаз-2000”-АД се осъществяват в писмен вид.

(2) Устни комуникации се допускат само в случай, когато потребители подават сигнали на дежурния телефон на дружеството за открити от тях аварии или пропуски по ГРМ, ГИ, съоръжения и уреди, работещи с природен газ.

(3) Устни официални изявления за извършваните или предстоящите дейности на “Севлиевогаз-2000”-АД пред местните и националните медии имат право да правят само изпълнителният директор или в негово отсъствие определени от него лица.

II. (1) Ползувайки се от правото си, в съответствие с чл.30 от настоящия правилник, потребителите подават в писмен вид молби, жалби, сигнали и предложения до “Севлиевогаз-2000”-АД. Същите се изпращат по пощата на обявения публично адрес за кореспонденция на дружеството или се представят на ръка в неговия офис в град Севлиево, на улица ”Бор” № 4, адресирани до изпълнителния директор на “Севлиевогаз-2000”-АД.

(2) След завеждане в регистъра на деловодството на дружеството, получените молби, жалби, сигнали и предложения на потребителите, се резолират незабавно от изпълнителния директор до съответния компетентен служител на “Севлиевогаз-2000”-АД за проучване и подготовка на отговор, или ако е необходимо се предствят от него пред съвета на директорите на “Севлиевогаз- 2000”-АД, на първото насрочено заседание на същия.

(3) При поискване, всеки подател на писменни молби, жалби, сигнали и предложения до “Севлиевогаз-2000”-АД получава от деловодството на дружеството талон с вписан в него входящ номер на подадения документ, който служи при осъществяване на контрол върху спазване на регламентираните срокове за получаване на отговор.

III. (1) Отговорите на заведените в деловодството на дружеството молби, жалби, сигнали и предложения на потребителите са в писмен вид и се изпращат по пощата на посочения от подателя адрес, за сметка на “Севлиевогаз-2000”-АД.

(2) Право на подпис под официалната кореспонденция на “Севлиевогаз-2000”-АД имат изпълнителния директор на дружеството, или изрично упълномощен с негова заповед друг служител от ръководния състав на същото. В заповедтта изрично са посочени ограниченията в правомощията на упълномощения да подписва, друг служител на “Севлиевогаз-2000”-АД.

IV. (1) Срокът в който “Севлиевогаз-2000”-АД е длъжно да отговори писмено на заведени в деловодството му молби, жалби, сигнали и предложения на поребители е 30 календарни дни от датата на завеждането им.

(2) Изключение от посочения в ал.1 срок се допуска за:

1. Заявления от бъдещи потребители, по чл.4, т.1 от настоящия правилник, за присъединяване към ГРМ, собственост на “Севлиевогаз-2000”-АД, чиито срок за отговор е 14 календарни дни от датата на завеждането им деловодството на дружеството.

2. Молби, жалби, сигнали и предложения на потребители, за чиито отговори е необходимо да бъдат вземани решения от съвета на директорите на дружеството и е необходимо да бъдат представени пред същия. Срокът, в който се изпраща отговор на подателя е 14 календарни дни след провеждане заседанието на съвета на директорите на “Севлиевогаз-2000”-АД, на което същите са били разгледани.

V. (1) В писмените отговори на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения от потребителите, “Севлиевогаз-2000”-АД има право да предписва извършване на задължителни действия от страна потребители в рамките на определената му от действуващото законодателство компетентност, свързани с безопасното, безаварийното и дълговечното фукциониране на ГРМ, ГИ, съоръжения и уреди, работещи с природен газ.

(2) Сроковете за извършване на предписаните задължителни действия от страна на потребителите се определят в зависимост от вида и характера на тези действия, но същите не могат да довеждат до нарушаване на приципа за недискриминация при газоснабдяване на определен тип потребители.

VI. Допустими са устни отговори само на постъпили сигнали по чл.74, ал.2, когато служутелите и работниците на “Севлиевогаз-2000”-АД извършват действия по отстраняване на аврии и пропуски в ГРМ, ГИ, съоръжения и уреди, работещи с природен газ, в съответствие с разпоредбите на “Инструкция за безопасност и експлоатация на газоразпределителната мрежа на територията на Община Севлиево”, утвърдена от изпълнителния директор на дружеството.