Сградни газови инсталации

Сградни газови инсталации (СГИ)

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на сградни газови инсталации се извършва от оторизирани фирми притежаващи всички необходими разрешителни за извършване на съответната дейност, съобразно действащите нормативни документи в страната.

„Севлиевогаз-2000” не извършва проектиране и изграждане на СГИ. Задължително условие е проекта за съответната СГИ да се съгласува с Нас, преди сключване на договора за доставка на природен газ по отношение на предвиденото средство за търговско измерване на консумирания газ.

Стъпките при реализация всяка СГИ са следните:
• Изготвяне на проект от правоспособен проектант;
• Монтаж на газовата инсталация от оторизиран монтажник;
• Осъществяване на първоначален технически надзор на изградената инсталация от оправомощени лица.
• Въвеждане в експлоатация в присъствие на представител на дружеството;
• Осъществяване на периодичен ежегоден технически надзор на инсталацията – извършва се всяка година от лицензирана за това фирма. Целта на този надзор е проверка годността на газовите уреди и инсталации с цел предотвратяване на аварии при тяхната експлоатация. Копие от документа за извършената проверка се предоставя в офиса на фирмата.