Цени, срокове и начин на плащане

Цени, срокове и начин на плащане. Неустойки, спиране и възстановяване на газоподаване. Цени на други услуги.

1. Такси за присъединяване към газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД“

2. Цена на природния газ.

3. Конкурентност на природния газ спрямо алтернативни енерго носители.

4. Начини и срокове за плащане.

Клиентите на дружеството могат да плащат изразходените количества природен газ във вички пунктове на EasyPay. Пълен списък на офисите на EasyPay и работното им време може да се види тук.

easypay

За битови абонати е предвидена и възможност за плащане чрез комунално битовите пакети /съгласие за директен дебит/ на „Райфайзенбанк” ЕАД, Банка „ДСК“ АД, „УниКредит Булбанк“ АД и „Обединена Българска Банка” АД. За целта всеки желаещ е необходимо да отиде до офиса на съответната банка и да заяви услугата.

Друга възможност е плащането да се извърши по банков път. От тази възможност могат да се възползват всички абонати. Банковата сметка за плащане на дължимите сметки се посочва в издадената фактура. Тя е с IBAN BG84BUIN70671040064217, BIC BUINBGSF в Алианц Банк България АД. При всички видове плащания е необходимо да се изплати стойността на цялата фактура и ако има справка към нея за начислени неустойки.

5. Неустойки, спиране и възстановяване на газоподаването

Неустойки се дължат за неплатена фактура в рамките на срока посочен в договора. Това е до 10-число на месеца следващ отчетния период. Неустойките се начисляват в справка към издадена фактура на клиента за следващ отчетен период. Изчисляването на неустойките се извършва съгласно чл. 11 от договора за доставка на природен газ за битовите абонати и чл. 7.4./3/ от договора за доставка на стопански абонати.

Към спиране на газоподаването се пристъпва при неплатени задължения и изпращане на уведомително писмо за предприемане на съответните действия.

Възстановяване на газоподаването се извършва в следващ работен ден след изплащане на всички задължения на абоната към дружеството. За възстановяване на газоподаването се заплаща сумата от 24,00 лв.

6. Други цени на услуги.