Нормативна уредба

Нормативна уредба

1. Закони
• ЗАКОН за енергетиката
• ЗАКОН за устройство на територията
• ЗАКОН за техническите изисквания към продуктите

2. Наредби
• НАРЕДБА за лицензиране дейността в енергетиката
• НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
• НАРЕДБА No 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
• НАРЕДБА за регулиране на цените на природния газ
• НАРЕДБА за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи


3. Правилници • ПРАВИЛНИК за работа с потребителите на природен газ, присъединени към газоразпределителната мрежа на „Севлиевогаз-2000“ АД на територията на община Севлиево
• ИНСТРУКЦИЯ за безопасност и експлоатация газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево

4. Решения на ДКЕВР
• Актуално РЕШЕНИЕ на ДКЕВР за цената на природния газ

5. Решение на ДКЕВР за одобряване на общите условия на „Севлиевогаз-2000“ АД

• РЕШЕНИЕ на ДКЕВР