Връзки

Връзки с други институции

• Държавна комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ – www.dker.bg
• Българска асоциация природен газ /БАПГ/ – www.naturalgas.bg
• Министерство на икономиката енергетиката и туризма /МИЕТ/ – www.mi.government.bg
• Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ – www.damtn.government.bg
• Булгаргаз – www.bulgargaz.bg
• Булгартрансгаз – www.bulgartransgaz.bg
• Камара на строителите в българия /КСБ/ – www.ksb.bg
• Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ – www.kiip.bg